Αίτηση συμμετοχής στις επιτροπές των Επαναληπτικών Θεμάτων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (**)

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ*


ΕΠΑ.Λ.*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Επειδή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου σε επιτροπή των Επαναληπτικών Θεμάτων της ΟΕΦΕ θα έχω πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία, δηλώνω, συμφωνώ και συναποδέχομαι ότι:


  1. Θα προστατεύω τα απόρρητα στοιχεία που τυχόν θα περιέλθουν στην αντίληψη μου.
  2. Θα ενημερώνω τον Υπεύθυνο Οργανωτικού για τυχόν παραβάσεις στη διαχείριση απορρήτων που θα υποπέσουν στην αντίληψή μου.
  3. Δεν θα προβώ σε κινήσεις αντίθετες προς τα συμφέροντα της Ο.Ε.Φ.Ε. κατά τη διαχείριση απορρήτων.
  4. Δεν θα υποκύψω σε καμία εμπορική, οικονομική, ή άλλη πίεση που θα μπορούσε να επηρεάσει την τεχνική μου κρίση κατά την αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών.
  5. Επίσης, συμφωνώ ότι θα τηρήσω το απόρρητο στοιχείων για την περίοδο μέχρι την ανάρτηση των θεμάτων στον κόμβο της Ο.Ε.Φ.Ε.

Συμφωνώ με τους όρους της Δήλωσης Εχεμύθειας  


  


(*): Τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
(**): Μπορείτε να δηλώσετε μέχρι τρία μαθήματα.